Ανακοινώσεις – Δελτία τύπου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για την φύλαξη του χώρου κατά την διοργάνωση των εκδηλώσεων «Αγγέλων Φως 2018»

Ο Πρόεδρος της ΔΗΚΕΠΑΟ Αρχοντίδης Αρχοντής έχοντας υπόψη τη με αριθμό πρωτ. 273/2018.Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 7ΥΩΨΟΕ9Υ-ΖΜ3) σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε δέσμευση πίστωσης Δυο χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα ευρώ και ογδόντα λεπτών (2.380,80) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, για την φύλαξη του χώρου κατά την διοργάνωση των εκδηλώσεων «Αγγέλων φως 2018» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από έρευνα αγοράς στον προσφέροντα την οικονομικότερη προσφορά

ΚΑΛΕΙ

τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν μέχρι και την 10η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο και μέχρι του ποσού της εγκεκριμένης δαπάνης, στο γραφείο της ΔΗΚΕΠΑΟ επί της οδού Κων/πόλεως 59
Οι προσφορές θα συνοδεύονται από:
• άδεια λειτουργίας ιδιωτικής επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ασφαλείας σε ισχύ
• αντίγραφο ποινικού μητρώου
• ασφαλιστική – φορολογική ενημερότητα
• πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου όπου φαίνεται η ζητούμενη με το αντικείμενο δραστηριότητα

Η αποσφράγιση των προσφορών και ο έλεγχος θα γίνει από την Επιτροπή της ΔΗΚΕΠΑΟ την 10-12-2018 και ώρα 14:00 στο γραφείο της ΔΗΚΕΠΑΟ.
Η ανάθεση αφορά στη φύλαξη του από (2) εκπαιδευόμενων φυλάκων ηλικίας άνω των 25 ετών, για χρονικό διάστημα ΔΕΚΑΕΞΙ ΗΜΕΡΩΝ (16) ημερών και συγκεκριμένα από 15/12/2018 έως 30/12/2018 για τις ώρες από 23:00 έως 07:00

Ο Πρόεδρος της ΔΗΚΕΠΑΟ

Αρχοντίδης Αρχοντής

Για να εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία στο site μας χρησιμοποιούμε cookies. Επισκεπτόμενοι τις σελίδες μας συμφωνείτε οτι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε cookies.

Κατάλαβα