Ανακοινώσεις – Δελτία τύπου

Διακήρυξη ''ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΞΕΔΡΑΣ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019''

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Πρόεδρος της ΔΗΚΕΠΑΟ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ


Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την: «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΞΕΔΡΑΣ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019»
Ο προϋπολογισμός της συνολικής δαπάνης της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 73.866,80 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24 % εκ των οποίων το ποσό των 14.296,80€ είναι ο αναλογών Φ.Π.Α. Κάθε προσφορά θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και θα συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό.
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 07-06-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.-10:30π.μ. (ώρα λήξης αποδοχής των προσφορών) στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας.
Οι προσφορές υποβάλλονται στην (ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.) με οποιοδήποτε τρόπο επί αποδείξει πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Για να εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία στο site μας χρησιμοποιούμε cookies. Επισκεπτόμενοι τις σελίδες μας συμφωνείτε οτι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε cookies.

Κατάλαβα