Ανακοινώσεις – Δελτία τύπου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΦΕ - ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 27η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΑΡΔΑΣ 2023

Ανοιχτή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διαχείριση χώρων καφέ – εστίασης στον χώρο διεξαγωγής της 27ης Συνάντησης Νέων Άρδας 2023, την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2023 στις 10:00 π.μ., στo Πολιτιστικό Πολύκεντρο Ορεστιάδας (Κων/πολεως 59).

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα κάτωθι απαραίτητα δικαιολογητικά: 

Σε περίπτωση συμμετοχής ατομικής επιχείρησης
1) Φωτοτυπία ταυτότητας, ιδιοκτήτη και διοικητή ατομικής επιχείρησης,
2) Άδεια λειτουργίας της έδρας ήδη υφιστάμενης ή νεοϊδρυθείσας επιχείρησης έως την 25-7-2023
3) Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και διοικητή ατομικής επιχείρησης προς τον φορέα διοργάνω-σης (ΔΗΚΕΠΑΟ) του Φεστιβάλ «Συνάντηση Νέων Άρδα 2023» ότι δεν υπάρχει καμία οφειλή προς τη ΔΗΚΕΠΑΟ , τόσο της ατομικής επιχείρησης του, όσο και οποιασδήποτε επιχείρησης συμμετείχε ως φυσικό πρόσωπο υπό οποιαδήποτε εταιρική μορφή συμμετοχής
4) Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και διοικητή ατομικής επιχείρησης προς τον φορέα διοργάνω-σης (ΔΗΚΕΠΑΟ) του Φεστιβάλ «Συνάντηση Νέων Άρδα 2023» ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του διαγωνισμού και ότι με την υπογραφή της σύμβασης θα προκαταβληθεί το 100 % του ποσού της συνομολογούμενης σύμβασης
5) Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και διοικητή ατομικής επιχείρησης προς τον φορέα διοργάνω-σης (ΔΗΚΕΠΑΟ) του Φεστιβάλ «Συνάντηση Νέων Άρδα 2023» ότι έως και την 25/7/2023 θα έχει συντελεστεί η έναρξη υποκαταστήματος για την συγκεκριμένη θέση που θα υποδειχθεί από τον φορέα διοργάνωσης

Σε περίπτωση συμμετοχής νομικών προσώπων :
1) Φωτοτυπία καταστατικού νομικού προσώπου
2) Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας
3) Φωτοτυπία ταυτότητας νομίμου εκπροσώπου
4) Άδεια λειτουργίας της έδρας ήδη υφιστάμενης ή νεοϊδρυθείσας επιχείρησης έως την 25-7-2023
5) Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου προς τον φορέα διοργάνωσης (ΔΗΚΕΠΑΟ) του Φεστιβάλ «Συνάντηση Νέων Άρδα 2023» ότι δεν υπάρχει καμία οφειλή προς τη ΔΗΚΕΠΑΟ , τόσο της επιχείρησης που εκπροσωπεί, όσο και οποιασδήποτε επιχείρησης συμμετείχε ως φυσικό πρόσωπο υπό οποιαδήποτε εταιρική μορφή συμμετοχής, ακόμη και ως ιδιοκτήτης ή διοικητής ατομικής επιχείρησης
6) Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου προς τον φορέα διοργάνωσης (ΔΗΚΕΠΑΟ) του Φεστιβάλ «Συνάντηση Νέων Άρδα 2023» ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του διαγω-νισμού και ότι με την υπογραφή της σύμβασης θα προκαταβληθεί το 100 % του ποσού της συ-νομολογούμενης σύμβασης
7) Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου προς τον φορέα διοργάνωσης (ΔΗΚΕΠΑΟ) του Φεστιβάλ «Συνάντηση Νέων Άρδα 2023» ότι έως και την 25/7/2023 θα έχει συντελεστεί η έναρ-ξη υποκαταστήματος για την συγκεκριμένη θέση που θα υποδειχθεί από τον φορέα διοργάνωσης

Ο Πρόεδρος της ΔΗΚΕΠΑΟ
Βαρσαμακίδης Δημήτριος

Για να εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία στο site μας χρησιμοποιούμε cookies. Επισκεπτόμενοι τις σελίδες μας συμφωνείτε οτι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε cookies.

Κατάλαβα